Thứ 5, 23-02-2024, 01:15
THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10
 1. Bẫy thu nhập trung bình bài học cho Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 567tr. ; 21cm
 2. Bông sen vàng / Sơn Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 415tr. ; 21cm
 3.  Búp sen xanh : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 431tr. ; 21cm
 4. Các làng khoa bảng Thăng Long - Hà Nội : Sách tham khảo / Bùi Xuân Đính, Nguyễn Viết Chức đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 623tr. ; 24cm
 5. Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam / Đào Thị Thanh Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 168tr. ; 21cm
 6.  Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh / Đoàn Duy Khương (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 166tr. ; 21cm
 7.  Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh / Phạm Hoàng Tuấn chủ biên; Nguyễn Đình Thái. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 226tr. ; 21cm
 8.  Cẩm nang về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư / Phạm Thị Phượng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 156tr. ; 19cm
 9.  Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris / Võ Văn Sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 299tr. ; 18cm
 10.  Chính sách tài khoá và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Nguyễn Thị Nguyệt (Ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 219tr. ; 21cm
 11. Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 545tr. ; 21cm
 12. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 55tr. ; 21cm
 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946-1969) / Văn Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 287tr. ; 21cm
 14. Chung một bóng cờ : Về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 1231tr. ; 27cm
 15. Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta / Phạm Mậu Tuyển. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 210tr. ; 21cm
 16.  Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 402tr. ; 21cm
 17. Cuộc khủng hoảng giá dầu hiện nay: Xu hướng, nguyên nhân tác động và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 367tr. ; 21cm
 18.  Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta / Nguyễn Phú Trọng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 95tr. ; 19cm
 19.  Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 266tr. ; 21cm
 20.  Giáo dục của các hộ gia đình nông thôn hiện nay thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thanh Hà chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 181tr. ; 21cm
 21. Góp phần chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 259tr. ; 21cm
 22. Hà Nội trong con mắt người nước ngoài / Phan Ngọc Liên, Bùi Thị Thu Hà. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010. - 800tr. ; 21cm
 23. Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu : Sách chuyên khảo / Đinh Công Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 386tr. ; 21cm
 24.  Hiện đại hóa giáo dục / Vương Bân Thái (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 579tr. ; 21cm
 25. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 56tr. ; 15cm
 26.  Huế trong tôi / Đinh Xuân Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 254tr. ; 21cm
 27.  Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 622tr. ; 24cm
 28. Một mùa hè dưới bóng cây : Tập truyện ngắn / Nguyễn Tham Thiện Kế. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 449tr. ; 24cm
 29.  Một và nhiều : Tiểu thuyết / Hà Phạm Phú; Đào Bá Đoàn tổ chức bản thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 535tr. ; 21cm
 30.  Văn hóa ẩm thực qua tục ngữ người Việt / Nguyễn Thị Bảy , Phạm Lan Oanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 159tr. ; 21cm
Liên kết web :
Đang online : 2
Hôm nay : 162
Tháng hiện tại : 3487
Tổng lượt truy cập : 219281